Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan- en verkoop overeenkomsten aangegaan door SheMixxed en haar consumenten via de webshop www.shemixxed.nl. Wanneer u een bestelling plaatst en hierbij de verplichte aanduiding voor algemene voorwaarden aanvinkt, gaat u akkoord met de inhoud en toepasbaarheid op de overeenkomst die de consument aangaat met SheMixxed.

Artikel 1  Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.   Ondernemer: in deze voorwaarden genoemd als SheMixxed: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consument aanbiedt;

2.  Consumentde natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstaan aan gaat met de ondernemer;

3.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand

7. Dag: kalenderdag, tenzij nadrukkelijk werkdag omschreven staat.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: SheMixxed handelend onder de naam/namen: SheMixxed
KvK-nummer: 66183138 | Btw-identificatienummer: NL168310338B01 | E-mailadres: [email protected] | Handelend vanaf Tesstraat 25 te Boven-Leeuwen

Artikel 3 Toepasselijkheid

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4  Het aanbod

1. Indien een aanbod van SheMixxed een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3.  Het aanbod op SheMixxed.nl bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als SheMixxed gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SheMixxed niet.

4. Alle afbeeldingen noemende foto alsmede gegevens betreffende gewichten, afmetingen en kleuren op de internetsite van SheMixxed gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.SheMixxed streeft ernaar de juiste kleuren en afbeeldingen in combinatie met de realiteit af te beelden. Kleuren kunnen echter in kleine mate verschillen van de werkelijkheid wat betreft kleur-beeld instellingen.

6. Tevens acht SheMixxed zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar SheMixxed.nl. Aan deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend.

7. Typefouten zijn voorbehouden.

Artikel 5 Betalingen en prijzen

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding  door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.  Tenzij anders overeengekomen dient betaling, in het geval van verzending van de goederen aan de consument, vooraf plaats te vinden (d.m.v. De verschillende aangeboden elektronische betaalmethoden).

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft SheMixxed passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal SheMixxed daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.  SheMixxed kan zich  binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien SheMixxed op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is  deze gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De aangeboden prijs is inclusief 21% BTW. De verzendkosten bedragen 5,50 per zending. Bestellingen boven de 75,- verzenden wij gratis. Komt hier een deel van retour of de gehele bestelling retour, dan verrekenen wij alsnog de verzendkosten a 5,50

6. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan SheMixxed te melden. Uiteraard heeft SheMixxed hierbij de gelijke plicht om de consument op de hoogte te stellen van onjuistheden in de gedane betalingen.

7. In geval van wanbetaling van de consument heeft SheMixxed behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 6  Retourneren

1.  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de SheMixxed verstrekte redelijke en duidelijke instructies op het retour formulier.

3.  SheMixxed behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen indien de artikelen beschadigd zijn ten gevolge van gebruik.

4. Sale artikelen zijn uitgesloten van het retourrecht.

Artikel 7 Uitsluiting herroepingsrecht

1.  De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor de volgende producten:

  1. Oorbellen in verband met hygiëne voorschriften
  2. Handmade tekst armbanden (tenzij er een fout vanuit ons is gemaakt in de tekst).
  3. Waardebonnen/cadeaubonnen
  4. Artikelen verkregen d.m.v. speciale winacties
  5. Afgeprijsde artikelen en artikelen die middels een kortingscode zijn gekocht.

Artikel 8 Kosten in geval van retourneren

1.  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.   Indien de consument een bedrag heeft betaald en deze retour wenst te ontvangen, zal SheMixxed de betaalde prijs exclusief de kosten van de retournering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping, terug betalen.

Bij een retournering van de gehele bestelling zullen de verzendkosten ook vergoed worden, bij een gedeelte van de bestelling zullen de verzendkosten niet vergoed worden

3.  De consument kan ook kiezen voor het ontvangen van een tegoedbon of een ander artikel. De consument dient dit aan te geven op het retourformulier. Deze tegoedbon zal een geldigheidsduur behouden van 6 maanden.

4. Wanneer de door SheMixxed afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

Artikel 9  Garantie en klachtenregeling

1.  SheMixxed staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door SheMixxed, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover SheMixxed kan doen gelden.

3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 24 uur, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij SheMixxed, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

4. Bij SheMixxed ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SheMixxed binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

5.  Indien een klacht van de consument door SheMixxed gegrond worden bevonden, zal SheMixxed naar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, mits het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende artikelen.

6.  Iedere aansprakelijkheid van SheMixxed voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Artikel 10 Levering en uitvoering

1. SheMixxed zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2.  Als plaats van levering geldt het bezorgadres dat de consument aan SheMixxed kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal SheMixxed geaccepteerde bestellingen met een streven van 1-2 werkdagen, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument bericht. SheMixxed streeft ernaar de consument binnen 2 werkdagen in te lichten, doch uiterlijk 30 dagen nadat de consument de bestelling geplaatst. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal SheMixxed het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal SheMixxed zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn dan voor rekening van SheMixxed.

6.  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij SheMixxed tot het moment van verzending aan de consument of een vooraf aangewezen en aan SheMixxed bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Shemixxed kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade ontstaan tijdens het transport, indien u wenst kunnen wij de verzending voor u verzekeren.

Artikel 11  Overmacht

1. In geval van overmacht is SheMixxed niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

2.  Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als SheMixxed het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden.

3.  Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.